Organizasyon Şeması

 

- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü, Kurumun Yasal Temsilcisidir. Yasal Temsilci Ulusal Ajans nezdinde yapılacak ilgili yılın hareketlilik başvurusunu onaylar, sözleşmeleri ve buna bağlı diğer belgeleri imzalar, devam etmekte olan faaliyet dönemine ilişkin ara raporu ve biten faaliyet dönemine ilişkin Üniversite nihai raporunu onaylar.

-    Uluslararası İlişkiler Ofisi'nden sorumlu Rektör Yardımcısı: Uluslararası İlişkiler Ofisi, Uluslararası İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesinde yürütülen tüm programdan sorumlu kişidir. Programların üniversite adına etkin bir şekilde yürütülmesinden birincil derecede sorumludur.

- Koordinatör, yabancı dil bilen ve uluslararası deneyimi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Koordinatör tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Koordinatörün yerine Rektör tarafından aynı şekilde görevlendirme yapılır. Koordinatör ‘ün görevleri;

a) Koordinatörlüğü yönetmek ve temsil etmek,

b) Program Koordinatörleri ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Personeli ile yapılan toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

c) Üniversitenin uluslararası ilişkilerini ilgilendiren konularda üniversite birimleri arasında eşgüdüm sağlamak,

d) Koordinatörlük çalışanları arasında eşgüdümü sağlamak,

e) Koordinatörlükte görev yapan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve denetlemek,

f) Birimin çalışmaları ile ilgili her türlü yazışma, veri ve belgenin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

- Üniversite’nin Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programı ve Uluslararasılaşma Birimi ile ilgili koordinatörlükleri kendi mevzuatları doğrultusunda Koordinatörlüğe bağlı olarak görev yaparlar. Bu koordinatörler, Başkan’ın önerisi ile Rektör tarafından atanırlar. Koordinatörler, Başkan ve Yönetim Kurulu’nun yukarıda tanımlanan görevleri kapsamında aldığı kararlarla uyumlu bir şekilde görevlerini yerine getirirler.

 - Her bir akademik birime (Fakülte, Meslek Yüksekokulu), Koordinatörün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla birim koordinatörü atanır. Birim koordinatörleri Yönetim Kurulu tarafından görevleri sona erdirilene kadar görev yaparlar. Her akademik birim kendi içerisindeki bölümlere birer bölüm koordinatörü belirler. Birim koordinatörü Üniversite’nin birimlerinde görev yapan öğretim elemanları olabilir. Öğrenci faaliyetlerini ilgilendiren birimler için Üniversite öğrencileri de birim sorumlusuna yardımcı olmak üzere görevlendirilebilir. Birim koordinatörünün yetki ve sorumlulukları Koordinatörün önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Son Güncelleme: 2023-12-05 16:45:38
        

                                                                                Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024